iCAREdata PrivacyverklaringHet iCAREdataproject verzamelt gegevens van patiëntcontacten op huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. Tevens wordt informatie van de afgeleverde voorschriften van deze patiënten bij apothekers ingelezen. Toelating van het Sectoraal Comité voor Gezondheid van de Privacy Commissie werd bekomen voor het verzamelen, bewaren en linken van de gegevens in 2014. (N° 14/094 n173, 18 November, 2014) en (N° 14/194 n133). Deze goedkeuring blijft van toepassing.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?


Verwerkingsverantwoordelijke en aanspreekpunt voor de iCAREdata databank is de Universiteit Antwerpen. Koen Pepermans treedt op als Veiligheidsconsulent/Data Protection Officer voor dit project. De vakgroep ELIZA is verwerker van de data waarbij enkel toegang voorzien en verstrekt wordt tot de databank voor de datamanagers (2 personen).

Welke gegevens worden bewaard?


iCAREdata bewaart enkel irreversibel gecodeerde persoonsgegevens van patiënten en artsen (respectievelijk rijksregisternummer en RIZIV nummer). Andere persoonsgegevens van patiënten die in de databank bewaard worden zijn leeftijd (in jaren), postcode van de woonplaats, geslacht en code verzekerbaarheid. Per patiëntcontact registreert de databank datum en uur van aanmelding, wijze van contact (telefonisch of aan de balie), type contact (raadpleging, huisbezoek), reden van contact, diagnose, graad van dringendheid, doorverwijzing, arbeidsongeschiktheid en voorgeschreven medicatie. Onderzoeksresultaten worden enkel en alleen in geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld. Onderzoekers dienen hiervoor een aanvraag in volgens een strikte procedure. Er komen geen resultaten op patiënt- , arts- of apothekerniveau beschikbaar. Ook de datamanagers hebben geen mogelijkheid tot identificatie van individuele personen.

Doelstelling en rechtsgrond?


iCAREdata verwerkt persoonsgegevens en gegevens van patiëntcontacten voor wetenschappelijk onderzoek. Doel van het wetenschappelijk onderzoek wordt per individueel dossier besproken door de stuurgroep en de wetenschappelijke adviesraad. Onderzoekers dienen hiervoor een strikte procedure te volgen (zie www.icaredata.eu). Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard? De data worden bewaard in een beveiligde omgeving op de Universiteit Antwerpen. Hierbij zijn de nodige technische voorzieningen geïnstalleerd wat betreft back-up en toegangsbeperking. Rechtstreekse toegang tot de databank is enkel voorzien voor twee datamanagers.

Contact